TP QUẢNG CÁO & TIẾP THỊ

 

Trưởng phòng Marketing có trách nhiệm tổ chức thống nhất hoạt động marketing trong toàn công ty. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển thương hiệu chung của Công ty. Chịu  trách nhiệm tổ chức quản lý và duy trì hoạt động trang Web của công ty và các trang Web do công ty tài trợ. Tổ chức thực hiện các sự kiện, PR theo chiến lược phát triển thương hiệu chung của Công ty.

 

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch hoạt động của phòng Marketing phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty.

 • Tổ chức thực hiện các mục tiêu mà kế hoạch đã đặt ra.

 • Xác định cơ cấu tổ chức của phòng Marketing, mô tả công việc phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên phòng Marketing.    

 • Thiết lập cơ chế các hoạt động liên quan đến PR, Marketing của từng đơn vị thuộc Công ty  theo định hướng thống nhất.

 • Thiết lập ngân sách cho hoạt động Marketing dựa trên kế hoạch thực hiện và đảm bảo kiểm soát tốt các chi phí thuộc phạm vi phụ trách.

 • Soạn thảo và điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động Marketing của công ty. Kiểm soát việc soạn thảo và ban hành các quy trình và hướng dẫn công việc liên quan đến tác nghiệp của nhân viên phòng Marketing   

 • Quản lý và điều hành hoạt động chung của phòng phù hợp với nhiệm vụ từng thời kỳ. Điều phối các nhân viên phối hợp hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ riêng của từng nhân viên và nhiệm vụ chung của phòng.

 • Theo dõi đôn đốc công tác thống kê, phân tích và đánh giá các ý kiến đánh giá của khách hàng nhằm xây dựng thương hiệu vững mạnh.

 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng năm đã được phê duyệt.

 • Phụ trách việc duy trì và cập nhật thông tin trên Website.

 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh để phát triển và duy trì hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế.

 • Tổ chức thực hiện, đôn đốc và giám sát các hoạt động về quản lý chất lượng tại các đơn vị.

 

QUYỀN HẠN

 • Được quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương CBNV thuộc Phòng Marketing theo quy định chung của Công ty.

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công, giao việc cho nhân sự thuộc phòng Marketing nhằm thực hiện các mục tiêu công việc đề ra.

 •  Ban hành các thông báo, quy định liên quan đến công tác Marketing trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao.

 • Kiểm tra, giám sát các bộ phận Marketing của đơn vị khác trong việc thực hiện công tác Marketing.

 •  Kiểm duyệt nội dung thông tin đăng tải trên Website và các tài liệu Marketing trước khi thực hiện đăng tin, in ấn hoặc xuất bản.

 •  Phê duyệt các chi phí liên quan đến Marketing thuộc phạm vi phụ trách.

 •  Tư vấn và tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề liên quan.

 •  Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, vật tư thiết bị trong phạm vi trách nhiệm được giao.

 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

 • Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.

 • Được cung cấp tài sản - công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm phù hợp.

 • Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.

 

SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

 • 01 vị trí TRƯỞNG PHÒNG QUẢNG CÁO & TIẾP THỊ.

 

​NỘP HỒ SƠ THEO ĐỊA CHỈ SAU

 • Nộp hồ sơ qua email: hr@bmt-tech.vn

 • Nộp trực tiếp tại số: 21/15/10, Đường Trường Sơn, P. 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam

Quảng cáo

Kết nối