PALOALTO

PA-220R

PA-220R
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 500/580 Mbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/ appmix): 240/280 Mbps

 • IPsec VPN throughput: 500 Mbps 

 • Max sessions: 64,000

 • New sessions per second: 4,200

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-220

PA-220
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 500/580 Mbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/ appmix): 240/280 Mbps

 • IPsec VPN throughput: 500 Mbps 

 • Max sessions: 64,000

 • New sessions per second: 4,200

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-820

PA-820
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 1.7/1.6 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/ appmix): 780/800 Mbps

 • IPsec VPN throughput: 1.2 Gbps 

 • Max sessions: 128,000

 • New sessions per second: 8,300

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-850

PA-850
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 2/2 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/ appmix): 1/1 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 1.6 Gbps

 • Max sessions: 192,000

 • New sessions per second: 13,000

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-3220

PA-3220
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 4.3/5.0 Gbps 

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 2.0/2.4 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 2.7 Gbps

 • Max sessions: 1M

 • New sessions per second: 57,000

 • Virtual systems (base/max): 1/6

Giá: Call

Trạng thái: Hết hàng

Download Datasheet Down

PA-3250

PA-3250
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 5.3/6.6 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 2.4/3.0 Gbps 

 • IPsec VPN throughput: 3.2 Gbps 

 • Max sessions: 2M

 • New sessions per second: 82,000 

 • Virtual systems (base/max): 1/6

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-3260

PA-3260
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 7.9/10 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 3.6/4.4 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 4.8 Gbps

 • Max sessions: 3M

 • New sessions per second: 114,000

 • Virtual systems (base/max): 1/6

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-5220

PA-5220
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 15.6/20 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 7.2/8.9 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 10 Gbps

 • Max sessions: 4M

 • New sessions per second: 133,000

 • Virtual systems (base/max): 10/20

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-5250

PA-5250
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 38/40 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 17/21 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 18 Gbps

 • Max sessions: 8M

 • New sessions per second: 297,000

 • Virtual systems (base/max): 25/125

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

PA-5260

PA-5260
 • Firewall throughput (HTTP/appmix): 56/64 Gbps

 • Threat Prevention throughput (HTTP/appmix): 26/31.5 Gbps

 • IPsec VPN throughput: 27 Gbps

 • Max sessions: 32M

 • New sessions per second: 450,000

 • Virtual systems (base/max): 25/225 

Giá: Call

Trạng thái: Còn hàng

Download Datasheet Down

Quảng cáo

Kết nối