ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Proxim
HPE

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với HPE từ những ngày đầu thành lập.

 • BMT trở thành đối tác Bạc của HPE kể từ năm 2017.

FORTINET

RELATIONS & PARTNER LEVEL 

 • BMT establish formal partnerships with FORTINET since 2010

F5 NETWORKS

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với F5 NETWORKS từ năm 2010.

 • BMT đang là đối tác bạc của F5 NETWORKS.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

CHECKPOINT

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với CHECKPOINT từ năm 2010.

 • BMT đang là đối tác bạc của CHECKPOINT.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

 • BMT hiện là đối tác chiến lược của CHECKPOINT.

MICROSOFT

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với MICROSOFT từ những ngày đầu thành lập.

 • BMT trở thành Đại lý chính thức của MICROSOFT kể từ năm 2017.

SYMANTEC

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với SYMANTEC từ năm đầu thành lập.

 • BMT đang là đối tác bạc của SYMANTEC.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

LENOVO

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC

 • BMT trở thành đối tác chiến lược của LENOVO từ những năm đầu thành lập.
 • BMT là đối tác Vàng của LENOVO kể từ năm 2016.
 • BMT đang là đối tác Kinh doanh của LENOVO năm 2018.
 PALOALTO

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với PALOALTO từ năm 2010.

 • BMT đang là đối tác bạc của PALOALTO.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

CISCO

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với CISCO từ năm 2010.

 • BMT hiện là đối tác chiến lược của CISCO.

RIVERBED

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với RIVERBED từ năm 2010.

 • BMT đang là đối tác vàng của RIVERBED.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

HP INC

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với HP INC từ năm 2010.

 • BMT đang là đối tác vàng của HP INC Networking.

 • BMT đang là đối tác vàng của HP INC Server.

 • BMT đang là đối tác vàng của HP INC Storage.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm

EATON

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC

•BMT trở thành đối tác chiến lược của EATON từ những năm đầu thành lập.

DELLEMC

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với DELLEMC từ năm 2011.

VMWARE

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với VMWARE từ những ngày đầu thành lập.

 • BMT đang là đối tác Enterprise Partner của VMWARE.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm.

ĐỐI TÁC CITRIX

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với CITRIX từ năm 2012.

 • BMT đang là đối tác bạc của CITRIX.

 • BMT hiện là đối tác chiến lượt của CITRIX.

COMMSCOPE

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chiến lược với COMMSOPE từ những ngày đầu thành lập.

 • BMT trở thành Đại lý chính thức của COMMSOPE kể từ năm 2018.

   

SOLARWINDS

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với SOLARWINDS từ năm 2013.

 • BMT đang là đối tác cao cấp của SOLARWINDS.

 • BMT là đối tác tăng trưởng cao nhất năm

VEEAM

QUAN HỆ & CẤP ĐỘ ĐỐI TÁC 

 • BMT thiết lập đối tác chính thức với VEEAM từ những ngày đầu thành lập.

AXIS

ĐỐI TÁC DỰ ÁN

Quảng cáo

Kết nối